Algemene Voorwaarden Opdrachtgevers

 1. Onderwerp en toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. De Broadcast Media Community is een door iBase in samenwerking met FC Klap opgerichte Community waarop Opdrachtgevers en Kandidaten met elkaar in contact kunnen komen in verband met het vervullen van een Opdracht. De Community heeft daarbij slechts een faciliterende rol en iBase en FC Klap kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Opdrachtgever dan wel Kandidaat in verband met de uitvoering van de Opdracht.

  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Community door Opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn te downloaden op de website www.bmcommunicty.nl, waarbij deze voorwaarden tevens opgeslagen en geprint kunnen worden.

  3. Door zich te registreren op de Community en gebruik te maken van de door de Community aangeboden diensten, gaat Opdrachtgever akkoord met de Voorwaarden en het privacy en cookie statement van iBase en FC Klap iBase.

  4. Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever worden buiten toepassing verklaard en gelden niet tenzij uitdrukkelijk door BMC schriftelijk geaccepteerd.

  5. BMC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Voorwaarden te wijzigen. Aanpassingen worden kenbaar gemaakt via de Community. 

 2. Definities
  • Account: De middels de Website toegankelijk gemaakt persoonlijke omgeving die aan iedere Opdrachtgever wordt toegekend. In dit Account staan bijvoorbeeld de uitgenodigde Kandidaten.
  • BMC: Het door IBase in samenwerking met FC Klap ontwikkelde Broadcast Media Community. In deze Voorwaarden ook gebruikt om IBase en FC Klap gezamenlijk aan te duiden.
  • Community: Het door IBase in samenwerking met FC Klap ontwikkelde digitale platform openbaar gemaakt via www.bmcommunity.nl, dat het mogelijk maakt Opdrachtgever te koppelen aan een of meerdere geschikte geregistreerde Kandida(a)ten met als doel een bepaalde Opdracht te vervullen.
  • Database: De Database die is samengesteld uit profielen van Kandidaten en Opdrachten.
  • FC Klap: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd en kantoorhoudende te (1217 EH) Hilversum, aan de ’s-Gravelandseweg 51, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32075149.
  • Kandidaat: Een natuurlijk of een rechtspersoon die zich op de Community heeft geregistreerd en een Profiel heeft aangemaakt met het doel om een tijdelijke Opdracht bij Opdrachtgever te vervullen dan wel een vaste aanstelling bij Opdrachtgever te betrekken overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst.
  • iBase: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd en kantoorhoudende te (2012 KN) Haarlem aan de Zuider Emmakade 51, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65549503.
  • Opdracht: Een door Opdrachtgever middels de Zoekmachine geplaatste (zoek)opdracht dan wel een door Kandidaat uit te voeren Opdracht, die kan bestaan uit een eenmalige tijdelijke opdracht of een vaste aanstelling.
  • Opdrachtgever: De rechtspersoon in het media segment (productiemaatschappijen, facilitaire bedrijven, omroepen etc.) die zich heeft aangemeld bij de Community en middels het aanvaarden van de specifieke algemene voorwaarden die voor hen van toepassing zijn een overeenkomst zijn aangegaan met BMC. Opdrachtgever krijgt middels registratie toegang tot de Zoekmachine om met behulp daarvan een geschikte Kandidaat te selecteren en uit te nodigen.
  • Profiel: Een door Kandidaat op te stellen Profiel bestaande uit zoveel mogelijk door hem/haar zelf in het door iBase ontwikkelde systeem te plaatsen informatie over zichzelf en zijn/haar werkervaring. Het Profiel kan te allen tijde worden aangepast door Kandidaat.
  • Software: De door IBase ontwikkelde software ten behoeve van de technische infrastructuur die ten grondslag ligt aan de Community en haar Zoekmachine.
  • Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden in verband met het gebruik van de Community en de daaraan verbonden Zoekmachine door Opdrachtgever.
  • Website: De Website via welke de Community openbaar gemaakt wordt met de URL www.bmcommunity.nl en die toegang verschaft aan het Account van Kandidaat en Opdrachtgever.
  • Zoekmachine: De door IBase ontwikkelde tool die het mogelijk maakt om specifieke Kandidaten die voldoen aan de door Opdrachtgever opgegeven skills te selecteren.
    
 3. Inschrijving en plaatsen van een Opdracht op de Community

  1. Voor inschrijving en toegang tot de Zoekmachine en de resultaten daarvan, dient Opdrachtgever gebruik te maken van de methode die daarvoor wordt aangeboden via de Community. Deze methode bestaat uit het invullen van een aanmeldformulier. In dit formulier dient een aantal verplichte velden met gegevens (onder andere naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en wachtwoord) te worden ingevuld. Indien een verplicht veld niet is ingevuld zal de inschrijving niet verwerkt kunnen worden. Opdrachtgever verplicht zich om het formulier volledig en naar waarheid in te vullen.

  2. Na goedkeuring van alle gegevens door BMC krijgt Opdrachtgever middels een bevestigingsbericht naar het op het inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres, toegang tot de Zoekmachine. BMC is om haar moverende redenen eenzijdig bevoegd niet tot de inschrijving van Opdrachtgever over te gaan dan wel een inschrijving ongedaan te maken.

  3. BMC kent de geregistreerde Opdrachtgever een Account toe dat strikt persoonlijk en niet overdraagbaar is. Indien Opdrachtgever zich hier onverhoopt niet aan houdt dan heeft BMC het recht Opdrachtgever per overtreding een boete op te leggen en in rekening te brengen die overeenkomst met 5 maal het licentiebedrag als genoemd in artikel 5.1 van deze Voorwaarden.

  Aan het gebruikersaccount is een wachtwoord gekoppeld dat Opdrachtgever zorgvuldig dient te bewaren.

  4. Door inschrijving voor de Community, geeft Opdrachtgever toestemming dat haar gegevens worden verwerkt en opgenomen in de Database, een en ander in overeenstemming met het Privacy Statement van iBase en FC Klap.

  5 Communicatie tussen Opdrachtgever en BMC geschiedt elektronisch per email of via de Community.

  6.Opdrachtgever betaalt voor het gebruik van de Community  een licentievergoeding per jaar vooruit te betalen bij inschrijving op de Community. De licentie wordt telkens automatisch verlengd voor eenzelfde periode. Restitutie is niet mogelijk bij tussentijdse beëindiging. Betaling geschiedt overeenkomstig het bepaalde op de Community. 

  7. Nadat Opdrachtgever toegang heeft gekregen tot zijn Account en Zoekmachine, kan Opdrachtgever een specifieke Opdracht plaatsen conform de methode die daarvoor wordt aangeboden via de Community. 

 4. Werkwijze BMC

  1. Door middel van daarvoor door de zusteronderneming van iBase, Media IP BV ontwikkelde software vergelijkt BMC middels haar Zoekmachine als Opdrachtgever een Opdracht plaatst welke Kandidaten voldoen aan de zoekopdracht/Profiel dat Opdrachtgever heeft opgegeven ten behoeve van de Opdracht. De resultaten worden in het Account van Opdrachtgever zichtbaar. Opdrachtgever kan alsdan deze Kandidaten selecteren en rechtstreeks via BMC  contact zoeken  opnemen om hen uit te nodigen voor een kennismaking dan wel het vervullen van een Opdracht.

  2. BMC bemiddelt uitsluitend via door haar ontwikkelde software tussen Opdrachtgever en Kandidaten. Opdrachtgever en Kandidaten maken zelf de afspraken over de inhoud van de Opdracht, de vergoeding, betalingstermijnen etc. Deze overeenkomst komt derhalve tussen Opdrachtgever en de door haar geselecteerde Kandidaat tot stand. Er bestaat voor Opdrachtgever geen enkele verplichting een overeenkomst aan te gaan met de door BMC geselecteerde Kandidaat.

  3. Tijdens de registratieprocedure of daarna tijdens het zoekproces screent BMC de door Kandidaten geplaatste informatie, Profielen en Opdrachten inhoudelijk niet op onjuistheden van de gegevens en kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor de door Kandidaten en Opdrachtgevers verstrekte informatie (zie tevens artikel 7).

  4.  BMC kan daarnaast tevens door Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gehouden voor de correcte uitvoering van de Opdracht door Kandidaat, die een inspanningsverplichting heeft de Opdracht zo goed mogelijk te vervullen (ze tevens artikel 7).

  5. BMC en de Zoekmachine doen hun uiterste best een geschikte Kandidaat te selcteren maar  kunnen echter niet garanderen dat altijd een Kandidaat gevonden wordt. 

 5. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

  1. Opdrachtgever dient ten behoeve van het gebruik van de Community een licentievergoeding per jaar per Account vooraf te bepalen voor het onbeperkte gebruik van de Community  

  2. De door BMC gehanteerde prijzen zij in euro’s en exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

  3. Betaling van de in artikel 5.1 van deze Voorwaarden genoemde vergoedingen geschiedt op de wijze als op BMC vermeld.  

  4. BMC heeft het recht de door haar gehanteerde tarieven voor gebruik van de Community eenzijdig te wijzigen. De prijswijziging zal via de Community aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt. 

 6. Beëindiging van het gebruik

  1. Indien Opdrachtgever niet langer gebruik wenst te maken van de Community dan kan Opdrachtgever dit via haar Account aangeven middels een uitschrijven-knop. Opdrachtgever kan zich te allen tijde opnieuw inschrijven bij de Community. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd BMC te verzoeken met onmiddellijke ingang haar (persoons)gegevens uit de Database te verwijderen met dien verstande dat haar gegevens nog wel in de Accounts van Kandidaten die ooit zijn geselecteerd door de Zoekmachine te zien zullen blijven.

  2. BMC is gerechtigd de toegang tot de Community door Opdrachtgever te blokkeren dan wel een Opdrachtgever definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van de Community, zonder opgave van redenen.

  3. BMC is te allen tijde bevoegd om de door haar geleverde diensten via de Community en/of de Community zelf om haar moverende te staken dan wel aan een derde over te dragen waarbij deze derde gehouden is de afspraken met Opdrachtgever na te komen.

 7. Aansprakelijkheid

  1. BMC geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van de Community en aanvaardt geen aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de Zoekmachine en de Community, waaronder de door Opdrachtgever en Kandidaat te plaatsen content, en de mogelijkheden die de Community biedt.

  2. BMC garandeert niet dat de Community te allen tijde en zonder storing zal functioneren. BMC behoudt zich het recht voor de Community geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.

  3. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de Community kan BMC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen die worden geplaatst in de Database dan wel de Community. BMC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Community, (on)bereikbaarheid van of fouten in de Community of ter beschikking gestelde gegevens en afbeeldingen, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via de Community of op andere wijze.

  4. BMC is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van de gebruikte apparatuur door Gebruiker. 

 8. Privacy

  1. Bij het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens houden iBase en FC Klap zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De manier waarop iBase en FC Klap omgaan met de persoonsgegevens van Opdrachtgevers, Kandidaten en andere gebruikers is beschreven in het privacy en cookie statement op de Website .

  2. iBase en FC Klap slaan de persoonsgegevens op in een Database en verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgevers en andere gebruikers voor de volgende doeleinden:

  a) voor de totstandkoming en uitvoering van een met hen gesloten overeenkomst

  b) om de Community en de daaraan gekoppelde zoekmachine te laten functioneren, waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat Kandidaten de profielen van Opdrachtgever(s) en vice versa kunnen inzien en daarbij de mogelijkheid wordt geboden contact op te nemen;

  c) om Kandidaten de gelegenheid te geven om een profiel aan te maken en daarin bepaalde (gevraagde) informatie achter te laten over zichzelf;

  d) om Opdrachtgevers de gelegenheid te geven om een account aan te maken;

  e) om een administratie bij te houden van Opdrachtgevers en Kandidaten die zich bij de Community registreren;

  f) de Community verder te ontwikkelen en te verbeteren;

  g) om de Community te beveiligen en web statistieken op te stellen.

  h) als het gaat om een betaalde dienst om te factureren. Wanneer betaling uitblijft voor haar diensten kan BMC bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;                                                   

          i) om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond op de BMC-website van een product en/of dienst waarvan BMC op basis van de door haar verwerkte                               persoongegevens vermoedt dat het de interesse van kandidaat/opdrachtgever heeft; 

          j) om een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te kunnen sturen;                                                                                                                            

          k) om te kunnen informeren over mogelijk relevante door BMC aangeboden aanbiedingen voor gelijksoortige diensten van BMC;                                                                                                         

          l) om uitsluitend met expliciete toestemming van Kandidaat/Opdrachtgever hen te kunnen informeren over mogelijk relevante aanbiedingen van partners van BMC;                                                   

          m) om de BMC -website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; en                                              

          n) om te voldoen aan de op BMC rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle.

3. iBase en FC Klap kunnen  de persoonsgegevens van Opdrachtgever openbaren aan haar medewerkers die taken uit voeren ten behoeve van uitvoering en beheer van de inschrijvingen, Database, inzien van Profielen, onderhoud van de Community en alle andere werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de doelstelling van de Community te verwezenlijken. iBase zal eventueel ook persoonsgegevens openbaren aan derden die namens iBase en FC Klap  taken uitvoeren die noodzakelijk zijn om de doelstelling van de Community te verwezenlijken. Deze derden zullen slechts toegang krijgen tot persoonsgegevens voorzover dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden die zij dienen uit te voeren. De medewerkers van iBase en FC Klap en derden mogen de persoonsgegevens van Opdrachtgevers voor geen ander doel gebruiken dan voor de werkzaamheden ten behoeve van BMC.

4. iBase en FC Klap zal persoonsgegevens mogen openbaren aan derden als zij hiertoe op grond van de wet wordt verplicht of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie verzocht wordt.

5. Opdrachtgever mag uitsluitend de Database gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van privacy- en gegevensbescherming. Opdrachtgever zal geen gegevens uit de Database aan enige derde prijsgeven.

6. iBase en FC Klap, Opdrachtgever en Kandidaten verplichten zich jegens elkaar steeds geactualiseerde en reguliere methoden van fysieke en virtuele/elektronische bescherming van de over en weer verstrekte informatie uit de Database over Opdrachten en Kandidaten (fire walls, antivirus, antihack, antibespioneringssoftware e.d.) in hun elektronische omgeving in acht te nemen. Dit versterkt de elektronische bescherming van de persoonlijke gegevens en ondersteunt het gegeven zo zorgvuldig en beveiligd als mogelijk te handelen.

7. iBase en FC Klap bewaren de middels de registratie voor de Community verzamelde persoonsgegevens zolang als de registratie van de Opdrachtgevers en Kandidaten die de betreffende gegevens middels de Community hebben ingevoerd of geüpload in stand blijft en Opdrachtgevers en Kandidaten niet hebben aangegeven uit de Database te willen worden verwijderd. Als Opdrachtgevers en Kandidaten zich uitschrijven, blijven hun gegevens nog wel staan in de Accounts van Opdrachtgevers dan wel Kandidaten die in het verleden ooit aan elkaar zijn gekoppeld middels de Zoekmachine.   

 

 

​9. Intellectuele eigendom

1. De inhoud van de Community, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de overige inhoud worden beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten, met uitzondering van het door Opdrachtgever dan wel Kandidaat geplaatste content, uitsluitend bij iBase dan wel (deels) bij FC Klap. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMC is het niet toegestaan enig onderdeel van de Community te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

2. De aan de Community ten grondslag liggende programmatuur wordt eveneens beschermd door auteursrecht. Deze rechten berusten uitsluitend bij Media IP. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Media IP is het niet toegestaan enig onderdeel van de aan de Community ten grondslag liggende programmatuur te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

3. Als naar het oordeel van BMC aannemelijk is dat de Opdrachtgever inbreuk maakt op enig recht van een derde bij het plaatsen van de content ten behoeve van de Opdracht, is BMC gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van BMC gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van de Community per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

 

10. Verwijzingen

De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. BMC heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid waaronder het privacy beleid van deze websites. 

11. Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen BMC en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 4 april 2016.